Home

Cena pozemku podle § 5 odst. 1 a 2 zákona

DAŇ Z POZEMKŮ, ČÁST PRVNÍ - Kurzy

Cena půdy dle katastrálních území. Cena zemědělské půdy se vždy odráží od bonity půdy, která je vyjádřena pětimístným kódem BPEJ.Zjistit si cenu půdy ve Vaší lokalitě dle BPEJ kódu můžete na kalkulačce bonity půdy.Cena pozemku dle BPEJ kódu se mění v závislosti na katastrálním území (2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce na pozemcích v jednotném funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 12 typu J, K přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo podle § 13, jsou-li s těmito stavbami společně užívány, se určí podle odstavce 1 nebo, s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 15, 19. Zákon o dani z nemovitostí Zákon 338/1992 Sb., zákon o dani z nemovitostí Platnost od 1. 7. 1992 , účinnost od 1. 1. 199

CENA PŮDY tržní, úřední, BPEJ - FARMY

Koeficient podle § 11 odst. 4 zákona o dani z nemovitostí U stavby pro individuální rekreaci (J) a u stavby plnící doplňkovou funkci k této stavbě (K) se počítá s dalším koeficientem ve výši 2, kterým se celý výpočet násobí v případě, že stavba leží v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, osvobození se poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009. 2. Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm

Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona Základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru) - vyplňte pouze u předmětů daně A až D Základ daně se počítá vynásobením výměry pozemku na řádku 210 cenou pozemku za 1 m 2 na řádku 211. Výsledek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Položka obsahuje kritickou kontrolu: hodnota nesmí být. Cena pozemku za 1 m2 podle § 5 odst. 1 a 2 zákona - vyplňte pouze u předmětů daně A až D Základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru) - vyplňte pouze u předmětů daně A až D Sazba daně podle § 6 odst. 1 zákona - vyplňte pouze u předmětů daně A až D Základ daně podle § 5 odst. 3. Celková výměra pozemku snížená o výměru zastavěnou zdanitelnými stavbami, celková výměra stavebního pozemku nebo zpevněné plochy Cena pozemku za 1 m2 podle § 5 odst. 1 a 2 zákona - vyplňte pouze u předmětů daně A až D Základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona (zaokrouhlí se na celé K Dobrý den, poradí mi někdo, kde najdu průměrnou cenu pozemku dle §5. odst.1 a 2 zákona o dani z nemovistosti??

Cena pozemku za 1m2 podle § 5 odst 1 a 2 - Stavební materiál

a) roční omezení užívání pozemku právem stavby se určí jako násobek ceny pozemku a míry kapitalizace uvedené v příloze č. 22 příslušející druhu stavby vyhovující právu stavby; cena pozemku se určí podle § 2 až § 5 odst. 1 až 4 podle účelu užití stavby vyhovující právu stavby Cena pozemku za 1 rn2 podle § 5 odst. 1 a 2 zákona — vyplñte pouze u predmétú danë A až D Základ danë podle § 5 odst. 1 a 2 zákona (zaokrouhlí se na celé Kö nahoru) — vyplñte pouze u piedmétú dané A až D Sazba dané podle § 6 odst. 1 zákona

Cena pozemků dle katastru cena půd

441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška - Zákony pro lid

Zákon o dani z nemovitostí - BusinessCenter

 1. (5) Cena určená podle odstavce 3 činí nejméně 1 Kčza m2. § 8 Pozemek vodní plochy (1) Cena pozemku vodní plochy se určí jako sou-čin jeho výměry a základní ceny upravené. (2) Základní cena upravená nezastavěného po-zemku vodní plochy funkčněsouvisejícího se stavbou vodního díla, kroměrybníku a malé vodní.
 2. (4) Jestliže nelze cenu stavebního pozemku zjistit podle odstavce 2 nebo 3, do cenové mapy se cena takového pozemku neuvede a pozemek se oceňuje podle odstavce 1 druhé věty. § 10 zákona Oceňování stavebního pozemku (5) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím vydáním Ministerstvu.
 3. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů). Znamená to tedy, že příslušný orgán, který je podle § 2 odst. 1 a 2 zákona o svobodném přístupu k informacím povinným subjektem, musí před podáním informace zvážit, zd
 4. 1.2.2 Obdobně podle odstavce 1.2.1 se postupuje i v případě zápisu jednotek vystavěných na pozemku podle § 18 zákona o vlastnictví bytů na základě smlouvy o výstavbě před 1.1.2014 a dosud v katastru nemovitostí nezapsaných s tím, že přílohou návrh

rozsudku zejména uvedl, že podle ust. § 109 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), je účastníkem stavebního řízení pouze vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno Ta se v souladu se zákonem stanoví ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby včetně jejich příslušenství 2. Cena obvyklá je upravena v § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o oceňování majetku) a) oprávněným osobám ve smyslu § 1 odst. 2 písm. a) zákona o prodeji půdy ve spojení s § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o půdě), které mají právo na převod jiného pozemku podle § 11a zákona o.

(4) Jestliže nelze cenu stavebního pozemku určit podle odstavce 2 nebo 3, do cenové mapy se cena takového pozemku neuvede a pozemek se oceňuje podle odstavce 1 druhé věty. (5) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím vydáním Ministerstvu financí k vyjádření Kupní cena 1. Jednotka včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu podle čl. II odst. 2.1 [a na nebytových prostorách podle čl. II odst. 3] této smlouvy se převádí bezúplatně [podle § 24 odst. 1 a 4 BytZ / § 4 zákona č. 311/2013 Sb.]. 2. Cena spoluvlastnického podílu na pozemku podle čl

Daňový portál: Jak vypočítat daň ze stavby a jednotky

dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a že v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 citovaného zákona se stal dnem 5. 4. 2007 členem Zastupitelstva města Děčín pan MUDr Od 1. 1. 2013 je v účinnosti rozsáhlá novela stavebního zákona provedená zákonem č. 350/2012 Sb. Snahou zákonodárce bylo vnést jasno a stanovit jednoznačný způsob určení zastavěné plochy. Ta je definována v § 2 odst. (7) zákona. Tuto definici však nepovažujeme za jednoznačnou V § 27 odst. 7 se slova 0,70 Kč za m 2 nahrazují slovy: 2 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), u pozemků vedených v katastru nemovitostí jako močály a bažiny nejvýše do ceny podle § 26 odst. 4. Při úplatném nabytí hmotného majetku se jeho vstupní cena pro účely daňového odpisování obecně stanoví na základě pořizovací ceny (§ 29 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů a § 25 odst. 5 písm. a) zákona o účetnictví). Hmotným majetkem jsou mj. jednotky, tj. např. byt, nezahrnující pozemek (§ 26 odst. 2. (2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také. a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33), b) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v písmenu c) a § 25, a to u. 1. pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, při jejich vyřazení

technické zhodnocení staveb uvedených v § 28 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000 Kč, technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč, právo stavby (tj. právo OSS nebo PO realizovat na pozemku jiné účetn Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit

Zákon o dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti

(1) Cena nemovité věci se sníží o cenu závady, kterou je nemovitá věc zatížena, určenou podle § 16c zákona o oceňování majetku a § 39c. (2) Cena nemovité věci může být z důvodu závad, jimiž je zatížena, snížena nejvýše o 80 % určené ceny nemovité věci.. 16. V příloze č. 2 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní zákona č. 364/2019 Sb. a zákona č. /2020 Sb., se mění takto: 1. V § 5 odst. 1 se slova cena půdy nahrazují slovy cena pozemku a slova cenou půdy se nahrazují slovy cenou pozemku. 2. V § 12 se za slovo obce vkládají slova nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce. 3 1 : 5 000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou, nebo d) je zatížen právem stavby.. 2. V § 3 odst. 2 se slovo Cena nahrazuje slovy Základní cena stavebního pozemku. 3. V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby. 4

odst. 1 a další relevantní ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nicméně vůči zájemcům postupovala diskriminačně a netransparentně. Žalovaná totiž nepostupovala v souladu se zveřejněným záměrem, v němž uvedla, že cena pozemku je 150 Kč za m2. Tato cena je podle nebo lesní organizace podle § 14 odst. 4 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, (ve znění od 1. dubna 1975 do 19. ledna 1992) a na pozemku, který měla zemědělská organizace v užívání podle § 2 odst. 1 a 2 zákona Nejsou-li splněny podmínky § 56 odst. 2 a 3 nebo rozhodne-li se plátce podle § 56 odst. 4, je dodání práva stavby a dodání pozemku zdanitelným plněním. V této souvislosti je třeba vyřešit otázku sazby daně, jestliže se podle § 48a odst. 2 uplatní u převodu staveb pro sociální bydlení snížená sazba daně

Podle § 79 odst. 2 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují: n) skleník do 40 m 2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení 5. Přímý prodej stavby o půdorysu 36 m2 na pozemku parc. č. 1677/2, výměra 36 m2, se současným převodem pozemků parc. č. 1677/1, 1677/2, 1677/3 a 809/7, celková výměra 908 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 302 v katastrálním územ K tomu srov. § 11 odst. 1 písm. g zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Judikatura považuje za správní akt in rem závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírod Žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 a podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá, neboť režim zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se netýká nových informací či názorů a právních výkladů a poskytnutím kopie právního rozboru.

ud ě l u j e podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku k převodu vlastnictví majetku státu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínek stanovených v tomto usnesení, a to pro . 1. Okresní úřad Ústí nad Labem, 2. Okresní úřad Frýdek - Místek, 3. Okresní úřad Karlovy Vary, 4. Okresní úřad Nový Jičín 6) § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 405/2012 Sb. 7) § 9 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 8) § 2. a) bod 1 tohoto usnesení, b) bod 1 přílohy tohoto usnesení, 2. usnesení vlády z 5. listopadu 1997 č. 694, o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, tak, že se vypouští bod 3/c přílohy tohoto usnesení; II f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. 2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu průmyslu a obchodu č. 24/2016, kterým j výjimkou povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 2. až 4. vodního zákona] Navrhovaný způsob měření množství vody. 9. Při odbru povrchové nebo podzemní vody za účelem úpravy . na vodu pitnou. Počet zásobovaných obyvatel. Kategorie upravitelnosti vody. 6) Ochranné pásmo vodního zdroje - stanoveno (nehodící se.

338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věc

 1. Napište text nebo číslo zákona Hledat Často hledané 183/2006 499/2004 185/2001 zákoník práce 258/2000 361/2007 Koeficienty nárůstu všeobecného 586/1992 415/2012 361/2000 201/2012 katalog prací 89/2012 občanský zákoník 262/200
 2. Předkupní právo státu nevzniká u převodu zemědělských pozemků podle § 5 odst. 1 a 6 a u převodu na oprávněné osoby podle § 6, 7 a 8. (3) Pozemek, na nějž je státem uplatněno předkupní nebo zástavní právo podle odstavců 1 a 2, nesmí nabyvatel učinit předmětem dalšího zástavního práva . (4
 3. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. 2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu č. 17/2020, kterým j

Daňový portál : Popis struktury souborů : DNEDP

Verze smlouvy 1.2.2018 5.7. Daňový doklad - faktura vystavená Prodávajícím podle této Smlouvy musí obsahovat náležitosti podle zákona o DPH, v jejím textu musí být uvedeno prohlášení, že účtované plnění je poskytováno pro účely projektu Centrum pro cílenou syntézu a aplikac Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný podle § 13, 15 a 16; přestupek podle § 179 odst. 3 písm. b) a § 180 odst. 2 v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona Lhůta podle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění počíná plynout ode dne doručení na adresy uvedené v písmenech a) až c). Návrh smlouvy o získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě podle zákona upravujícího vyvlastněn Je-li cena stanovená podle odstavce 1 nebo 2 nižší než 1 000 Kč, sjednává se úplata.

 1. terstvem podle § 71 odst. 1 písm. b) zákona nebo rost-linolékařskou správou podle § 72 odst. 5 písm. i) zá-kona, potvrzuje rezistenci proti patotypům háďátka, Částka 27 Sbírka zákonůč. 75 / 2010 Strana 883 3) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona . 178/2006 Sb
 2. b) V případě pozemku zastavěného dráhou1), dálnicí2) a silnicí3), popřípadě pozemku podle stavebního zákona určeného k zastavění4) některou z uvedených komunikací, pokud jsou nebo budou veřejně užívány [oceňovaného podle § 4 odst. 3 a přílohy č. 3 tabulky č. 5
 3. isterstvo Vaši žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládá

Video: Cena pozemku - BusinessCenter

 • Dětská jídla od 1 roku recepty.
 • Vysoká škola kriminalistiky ostrava.
 • Planeta mars referát.
 • Sprchový box 100x100.
 • Visa karta.
 • Bekyně velkohlavá ochrana.
 • Republic of palau map.
 • Růženec světla.
 • Barevné klamy.
 • Návrat do budoucnosti dabingforum.
 • Iq testy pro děti.
 • Portrét umělce.
 • Barvy podle znamení.
 • Azalea k12.
 • Thuje smaragd 160 cm.
 • Sdílení souborů přes internet.
 • Dovolená jordánsko petra.
 • Oxytocin vliv na miminko.
 • Očkování žloutenka a cena.
 • Dimoutové závěsy.
 • Podobné filmy jako pod toskánským sluncem.
 • Mazda 3 g165 specifikace.
 • 0.84 mach to km h.
 • Závaží na vlajku.
 • Frydrych oštěp.
 • Macbook pro 2017 15 inch.
 • Celibat.
 • Hollywood party.
 • Paleni v prsu po kojeni.
 • Rf kennedy.
 • Golf mk3 bazar.
 • Stream one man show prostřeno.
 • Australopithecus sediba.
 • Ts3 icons alphabet.
 • Jablečné pyré s pudinkem.
 • Mandela long walk to freedom.
 • Denis shapovalov instagram.
 • Karlovarský půlmaraton 2019.
 • Svátek jan 2018.
 • Tlamovci prodej.
 • Kožní klinika praha.