Home

Základy elektronové mikroskopie

Elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie Definice Elektronová mikroskopie je metoda umožňující studium mikrostruktury zkoumaných objektů. Mikrostruktura je studována ve vakuu pomocí elektronového svazku, který vzniká emisí elektronů z katody jež jsou dále urychlovány k anodě. Svazek je fokusován vhodně upraveným elektrickým, magnetickým nebo elektromagnetickým polem, aby bylo dosaženo. Typy elektronové mikroskopie •zobrazení vnit řní struktury vzorku pomocí prošlých elektron ů •urychlovací nap ětí elektron ůvelmi vysoké, 100-400kV •maximální tloušťka vzorku je pouze n ěkolik desítek nanometr ů •První TEM vynalezl a zkonstruoval Ernst Ruska v roce 1931 a v roce 1986 získal za sv ůj objev Nobelovu.

Mikroskopický průkaz infekčních agens Pro průkaz infekčních agens používáme jejich přímé pozorování pomocí Světelné mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Pozorování v temném poli Metodu fázového kontrastu Elektronové mikroskopie Světelný mikroskop je složené optické zařízení skládající se ze Zdroje světla. Fluorescenční mikroskopie - základy Fluorescence - emise světla probíhající během absorpce energie excitačního • elektronové dělo musí být izolováno vakuem (vzduch není dobrý izolant), • vzduch obsahuje molekuly O2, N2, CO2 a hydrokarbonáty, kter Student v předmětu získá teoretické i praktické základy z elektronové mikroskopie. Na základě těchto znalostí získá výrazný multioborový rozhled, který zahrnuje problematiku vysokého napětí, elektronových zdrojů, vakuové techniky, přesné mechaniky a elektomagnetických polí Metoda transmisní (prozařovací) elektronové mikroskopie má již po řadu let široké uplatnění ve výzkumu a výuce biologicko-medicínských oborů a v lékařské diagnostice. Předložený text s obrazovým doprovodem je urþen posluchaþům magisterského a doktorského studia lékařství a zájemcům o mikroskopické techniky

Kalina T., Pokorný V. 1981: Základy elektronové mikroskopie pro biology. Univerzita Karlova, Praha Dawes C.J. 1988: Introduction to Biological Electron Microscopy: Theory and Techniques Ladd Research Industries, Inc. Publisher Burlington, Vermon 1. TEM - transmisní elektronová mikroskopie 2. STEM - řádkovací transmisní elektronová mikroskopie 3. SEM - řádkovací elektronová mikroskopie 2. RTG spektroskopie 1. Princip RTG spektroskopie 2. Využití RTG spektroskopie v elektronové mikroskopii 1. Technika EDX 2. Technika WDX 3. Základy interpretace spektrálních da Základy elektronové mikroskopie v patologii Basics of Electron Microscopy in Pathology. Anotace: Tématem mé bakalářské práce je využití transmisní elektronové mikroskopie v patologii. V teoretické části se zabývám vývojem a konstrukcí transmisního elektronového mikroskopu, jeho rolí v oblasti patologie ledvin, genetických. 6.1 ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ A ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÉ TECHNIKY. Histologické a elektronově mikroskopické vyšetření patří mezi standardní diagnostické metody a jako takové se používá zejména na prosekturách (biopsie, nekropsie), ústavech soudního lékařství (nekropsie), při testování toxicity látek ve farmakologickém výzkumu aj Podzimní škola Základy elektronové mikroskopie 2015 Ve dnech 19.10. - 23.10.2015 . se opět po dvou letech uskutečnil pětidenní teoretický kurz s praktickými demonstracemi s názvem Podzimní škola Základy elektronové mikroskopie 2015, který zorganizovala skupina environmentální elektronové mikroskopie ve.

Na rozdíl od standardních přístupů elektronové mikroskopie jsou biologické vzorky uchovány v jejich přirozeném prostředí a rychle zamrazeny - vitrifikovány - na teplotu přibližně -200 °C, při níž nedochází k jejich deformaci či poškození Fyzikální základy moderních mikroskopických a analytických metod používaných při charakterizaci materiálů, tenkých vrstev i nanočástic. Techniky zobrazení krystalů v atomovém rozlišení. Schopnosti: Usnadnění orientace ve složitém oboru elektronové mikroskopie a příslušné přístrojové techniky

Zemřel Armin Delong, světově známý zakladatel elektronové mikroskopie 7. října 2017 Ve věku 92 let zemřel v Brně v noci ze čtvrtka na pátek Armin Delong, světově uznávaný vědec a.. Instrumentační základy řádkovací (skanovací) elektronové mikroskopie (SEM). Ovládání řádkovacího elektronového mikroskopu. Preparační technika pro transmisní elektronový mikroskop I. (negativní kontrastování, kontrastování pokovováním, mrazové leptání a mrazová sublimace) Kniha: Úvod do transmisní elektronové mikroskopie - Miroslav Karlík. Studenti biologických oborů mohou využít i kapitoly popisující mikroskop, základy interakce elektronů s preparátem a metody lokální chemické analýzy. Text je doplněn řadou schémat a četnými mikrofotografiemi z archivu autora nebo od jeho českých i.

Základy elektronové mikroskopie : pro biolog

Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie FSI-TM0 Ak. rok: 2019/2020 Předmět se zabývá elektronovou mikroskopií a příbuznými metodami jak z pohledu fyzikálních principů, konstrukce a výroby přístrojů ale i z hlediska praktického využití uživateli přístrojů Základy imunohistochemie 9. Základy elektronové mikroskopie 9.1 Elektronové mikroskopy 9.2 Příprava vzorkii k vyšetření v elektronovém mikroskopu

Ilustrovaný přehled technik a vysvětlení principů optické a elektronové mikroskopie, s nimiž se studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a patologie. Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii. Autor: Zbyněk Tonar kopníci v oblasti elektronové mikroskopie — Jacques Dubochet, Richard Henderson a Joachim Frank. Jejich zásluhou byly položeny zhruba před 35 lety základy moderní elektronové mikro-skopie pro použití ve strukturní biologii — takzvané kryoelektronové mikroskopie (kryo-EM), která v současné době zažívá neuvěřitelný rozmach

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie

Karlík: Úvod do transmisní elektronové mikroskopie. Studenti biologických oborů mohou využít i kapitoly popisující mikroskop, základy interakce elektronů s preparátem a metody lokální chemické analýzy. Text je doplněn řadou schémat a četnými mikrofotografiemi z archivu autora nebo od jeho českých i zahraničních. Základy elektronové mikroskopie pro biology. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy. Kupující. Jak to funguje. Základy elektronové mikroskopie : pro biolog Mikroskopie je souhrn aplikací optiky, které se využívají k zobrazení struktur, které nejsou viditelné pouhým okem. Oko (biofyzika) rozliší strukturu jednotlivých bodů (detailů), které jsou od sebe vzdáleny 0,2 mm a k tomu, aby bylo schopné rozlišit i menší struktury, je nutné. Fluorescenční mikroskopie-základy a realizace • elektronové dělo musí být izolováno vakuem (vzduch není dobrý izolant), • vzduch obsahuje molekuly O 2, N 2, CO 2 a hydrokarbonáty, které způsobují kontaminaci tubusu a vzorku. Vakuový systém EM je tvořen řado Pětidenní teoretický kurz s demonstracemi a praktickými cvičeními pokrývá moderní metodologii světelné a elektronové mikroskopie (včetně principů přípravy biologických preparátů), získání a zpracování digitálního obrazu a stereologie. I. Teoretické základy. Šíření světla a elektronů, optické systémy.

Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů aspekty biologie či zoologie, zejména vstupem elektronové mikroskopie, moleku-lárních metod, ultrahistochemie a dalších dříve v zoologii a příbuzných oborech nepoužívaných metodik. To platí především o otázkách evoluce a fylogeneze, kd kvantitativní morfometrie a elektronové mikroskopie. Zahrnuje znalosti o stavbě lidského organismu na úrovni makroskopické, mikroskopické, ultrastrukturální a ontogenetické. - základy buněčné biologie - přehled o stavbě buňky a funkci jednotlivých organel, buněčný cyklus a jeho regulace, diferenciace buňky. CVIČENÍ ZE SVĚTELNÉ A ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE. Garant: RNDr. Pavla Válová, RNDr. Peter Illés, Ph.D. Typ: B-L-0/0/1 (blokováno po 2 hod) Typ ukončení: Zápočet, kolokvium Kredity: 2 Sylabus cvičení: 1. Základy bezpečné práce v mikroskopické laboratoř 5. Základy teorie elektronové mikroskopie. Elektron jako vlna ve vakuu, interakce elektronu s pevnou látkou. Difrakce elektronů. Příprava vzorků pro elektronový mikroskop. 6. Mikroskopie se skenující sondou. Skenující tunelová mikroskopie, Mikroskopie atomárních sil, Mikroskopie magnetických sil, Mikroskopie elektrostatických sil Vyhasínání reflexí. Friedelův zákon. Funkce elektronové hustoty. Řešení problému fáze. 5. Základy teorie elektronové mikroskopie. Elektron jako vlna ve vakuu, interakce elektronu s pevnou látkou. Difrakce elektronů. Příprava vzorků pro elektronový mikroskop. 6. Mikroskopie se skenující sondou

Rámcový program: Metody stanovení prostorové struktury proteinů. Úvod do metabolomiky. Úvod do analýzy proteomu. Glykomika a lipidomika. Biosenzory. Úvod do konfokální a elektronové mikroskopie. Základy klonování a genového inženýrství. Principy a využití qPCR. Buněčné kultury a produkce rekombinantních proteinů Ve 20. století a také na úsvitu století 21. vzniká dlouhá řada učebnic, které postupně pojímají histologii jako vědu dynamickou, morfofunkční, rozšířenou o výsledky elektronové a konfokální mikroskopie, jakož i histochemických a imunohistochemických metod, vědu, která je základním předpokladem pro porozumění pochodů patologických Jedná se dva základní morfologické předměty. Výuka histologie zahrnuje cytologii a základy stavby normálních tkání a orgánů lidského těla (na úrovni světelné a elektronové mikroskopie). Důraz je kladen na morfologii buněčných elementů i charakteristických složek extracelulární matrix Brno, 23. října 2017 - Ve dnech 23. až 27. října 2017 se do Brna sjedou desítky mladých talentovaných vědců a odborníků z oboru elektronové mikroskopie, kteří se zúčastní Podzimní školy základů elektronové mikroskopie. Jednou za dva roky hostí jihomoravská metropole talentované postgraduální studenty a specialisty z firem používajících elektronové mikroskopy na. 7. Základy imunohistochemie ,princip imunohistochemických metod. Histologická technika v elektronové mikroskopii. 8. Práce v laboratoři - opakování histochemie a elektronové mikroskopie / rozdělení studentů na 2 skupiny - 1. skupina - laboratoř - 2.skupina - elektronový mikroskop. Skupiny se vystřídají

Kurz elektronové mikroskopie. Cílem kurzu je seznámit zájemce s možnostmi elektronové mikroskopie, která využívá vlastností urychlených elektronů pro dosažení atomární rozlišovací meze a při interakci se vzorkem přináší informace o jeho topografii, materiálovém i chemickém složení dotisk, 2004 : Bendová, Olga, Janderová, Blanka Základy biologie kvasinek . WSB 1 ; 1985 . Buček, Antonín, Lacina, Jan Geobiocenologie II. WSG 1/ Student se při řešení práce seznámí s nejmodernější technikou v oblasti elektronové mikroskopie a vyzkouší si i možnosti přípravy těchto specifických biologických vzorků. 4) Identifikace lidského vlasu pomocí optické a elektronové mikroskopie. Student: Nikola Pravdíková. Školitel: Ing. Jitka Kopecká, Ph.D

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie přivítá

 1. Návody ke cvičením z biologie jsou určeny pro posluchače fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze. Cílem cvičení je seznámit posluchače s teoretickými základy mikroskopie, naučit je samostatně používat různé typy světelných mikroskopů, vést je k pochopení základů mikroskopické struktury rostlinného a živočišného organismu, a současně s.
 2. Protože může být předmětem forenzního zkoumání v podstatě cokoli, je nutno nejprve seznámit studenty se základy mikroskopických technik, používaných i v biologických a materiálových vědách. Studenti se dozvědí základy světelné i elektronové mikroskopie
 3. Otec mikroskopie, Anton van Leeuwenhoek v Holandsku, začínal jako učeň ve skladu s textilním zbožím, kde byla zvětšovací skla používána k počítání nití v látce. Vypracoval nové metody broušení a leštění drobných čoček o velkém zakřivení, které jako jediné v té době dávaly zvětšení až do 270 průměrů
 4. Základy vědecké práce II. Podstatou předmětu je 13 tematických bloků zahajovaných úvodní přednáškou (formou e-learningového kurzu) a následně 22 asociovaných praktických kurzů. Navazující kurz: Základy elektronové mikroskopie . 6. Blok/úvodní přednáška: Optická mikroskopie. 6.1. Navazující kurz.
 5. Předmět: Základy experimentálních metod biofyziky Katedra/Zkratka: KBF/SZZM2 Rok: 2016 Garant: 'doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.' Anotace: Přehled látky
 6. •Základy imunohistochemie, princip imunohistochemických metod. •Histologická technika v elektronové mikroskopii. •Práce v laboratoři - opakování histochemie a elektronové mikroskopie. •Mikroskopování preparátů dýchacího systému. •Játra, pankreas, žlučník - stavba a funkce
 7. Ve 20. století a také na úsvitu století 21. vzniká dlouhá řada učebnic, které postupně pojímají histologii jako vědu dynamickou, morfofunkční, rozšířenou o výsledky elektronové a konfokální mikroskopie, jakož i histochemických a imunohistochemických metod, vědu, která je základním předpokladem p

Detail předmětu - Základy elektronové mikroskopie (206355

Transmisní (prozařovací) elektronová mikroskopie

Kalina T., Pokorný V. 1981: Základy elektronové ..

 1. Velmi dobře popsané principy a základy elektronové mikroskopie v češtině jsou zde [1]. Za desetiletí jejich vývoje spolu s pokrokem techniky bylo provedeno nespočet zlepšení jejich vlastností a možností využití produktů interakce elektronů s látkou
 2. Přednáška 3 - Základy elektronové mikroskopie III..ppt. 7 MB; 0. c.3 ZAKLADY PLOSNE.ppt.
 3. eralogie; Elektronová mikroskopie a mikroanalýza; Mineralogie (G1061, G1061k).

Základy elektronové mikroskopie v patologii - Renáta ČEGANOV

reakce. Základy histochemie a imunohistochemie - rozdělení metod a jejich popis. Příprava na závěrečnou práci. 16. 12 15:30 - 17:10. Základy elektronové mikroskopie - demonstrace TEM a SEM. Zhotovování preparátů z tvrdých tkání - chrupavka, kost, zub. Závěrečná písemná práce. Zápočet. Doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie které rozšířilo využití elektronové mikroskopie při studiu virů. Sedmdesátá léta jsou spojena s nástupem a rozvojem genetiky, biochemie a molekulární biologie. Ve virologii, snad více než v jiných vědeckých disciplínách, hrají tyt V úvodní části jsme vysvětlili studentům základy metalografie a provedli jsme srovnání optické a elektronové mikroskopie. S pomocí reálných metalografických vzorků jsme předvedli základní mikrostruktury konstrukčních materiálů, jako jsou oceli, mosaz, bronz, titanové nebo hliníkové slitiny a další, přiblížil.

6.1 Základy Histologické a Elektronově Mikroskopické Technik

Základy chemie a elektroniky, chemické prvky, fyzikálně-chemické metody. Zábavní vědecký park VIDA! se přidává bohatým programem k celobrněnské akci Dny elektronové mikroskopie. Seznámíte se s elektronovým mikroskopem a vyrobíte si vlastní mikroskop z chytrého telefonu. Objevte, jak vypadají věci až milionkrát. Základy techniky transmisní (prozařovací) elektronové mikroskopie pro histopatologické laboranty : Učeb. text -- OLA001 II 811.699 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 00027834 Základy elektronové mikroskopie, druhy mikroskopů. 6. Příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii - praktická ukázka. 7. T e s t 1. 8. Nedokonalosti krystalové stavby. Dislokace, jejich pohyb a hustota. 9. Mikrostruktura ocelí a litin po rovnovážném tep. zprac

Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Základy elektronové mikroskopie pro biology -- OLA001 II 803.197 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000356498 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00035xxxx / 0003564xx / 000356498.ht 19. Základy elektronové mikroskopie (zpracování biologického materiálu). 20. Tká ňové kultury (metody zpracování, konzervace). 21. Základy cytologického screeningu (gynekologického a negynekologického) Rozvoj elektronové mikroskopie prokázal, že se jedná o prostorově uspořádanou síť vláken a trubiček (kostru buňky), která propojuje všechny buněčné organely včetně buněčné a jaderné membrány. V prostorech této sítě je tekutina s rozpuštěnými organickými i anorganickými látkami a volné enzymy

MMateriálů - PŘEDNÁŠKY

Aktuality Environmentální elektronová mikroskopie

Do Brna, Mekky elektronové mikroskopie, zamíří talentovaní vědci, Po vyslechnutí řady přednášek předních českých vědců získají účastníci nejen teoretické základy elektronové mikroskopie, ale během odpoledních laboratorních cvičení budou mít jedinečnou EM: základní charakteristiky a principy elektronové mikroskopie a mikroskopie skenující sondou, včetně teoretické přípravy vzorků a analýzy získaných dat RTG: příprava krystalů, fyzikální základy metody, technologie řešení struktur biomoleku Přehled experimentálních metod. Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů. Návrh experimentu a příprava vzorků. Tahové a ohybové zkoušky. Elektrická odporová tenzometrie. Optické metody měření deformací. Únava a zbytková životnost. Instrumentované zkoušky tvrdosti. Základy elektronové mikroskopie. Chyby. Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: Ilustrovaný přehled technik a vysvětlení principů optické a elektronové mikroskopie, s nimiž se studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a patologie. Uživatelské.

Kryo-elektronový mikroskop nahlíží do nitra buněk Víte

Mikroskopie materiálů 2018. V dubnu 2018 proběhne zavedený kurz: Mikroskopie materiálů. kdy přesně: 9.-13.4.2018; kde: v Praze na Petřinách na ÚMCH AV ČR pod záštitou: Československé mikroskopické společnosti Kurz je zaměřen na aplikaci elektronové mikroskopie v materiálově vědě, a to zejména ve dvou oblastech Praktické užití transmisní elektronové mikroskopie : 4: 0/3 Z — NFPL092: Radiofrekvenční spektroskopie pevných látek : 3 — 2/0 Zk: NFPL095: Základy kryotechniky : 3: 2/0 Zk — NFPL115: Elektronová mikroskopie : 3: 2/0 Zk — NFPL136: Speciální praktikum fyziky materiálů : 4 — 0/3 Z: NFPL141: Kvantová teorie II : 5 — 2/1. Objednávejte knihu Základy histologie v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

elektronový mikroskop - iDNES

Základy histologie Ve 20. století a také na úsvitu století 21. vzniká dlouhá řada učebnic, které postupně pojímají histologii jako vědu dynamickou, morfofunkční, rozšířenou o výsledky elektronové a konfokální mikroskopie, jakož i histochemických a imunohistochemických metod, vědu, která je základním předpokladem. Hľadať video, audio, obrázky a ďalšie súbory Hľadať súbory. Nahrať súbory Späť. Men Lecturer(s) Mráček Aleš, doc. Mgr. Ph.D. Minařík Antonín, Ing. Ph.D. Course content - Basic characterization of light microscopy (optical construction. Oficiální stránky Vysoké školy chemicko-technologické - moderní vědecké instituce se špičkovým uplatněním absolventů Jejich zásluhou byly položeny zhruba před 35 lety základy moderní elektronové mikroskopie pro použití ve strukturní biologii — takzvané kryoelektronové mikroskopie (kryo-EM), která v současné době zažívá neuvěřitelný rozmach. Zavedení kamer s přímou detekcí elektronů a dalších technologických vylepšení.

Předměty - Univerzita Karlov

Osvojíte si základy práce s mikroskopem a dozvíte se, jak funguje. Při příležitosti Dnů elektronové mikroskopie je výukový program Můj mikrosvět rozšířený o ukázku práce s elektronovým mikroskopem a registrované třídy mají vstup zdarma Ve 20. století a také na úsvitu století 21. vzniká dlouhá řada učebnic, které postupně pojímají histologii jako vědu dynamickou, morfofunkční, rozšířenou o výsledky elektronové a konfokální mikroskopie, jakož i histochemických a imunohistochemických metod, vědu, která je základním předpokladem pro porozumění pochodů patologických. Předložená příručka je. Porovnání cen produktu Slípka Jaroslav, Tonar Zbyněk - Základy histologie - e-kniha s podrobným popisem, uživatelskými recenzemi a videorecenzemi

Kniha: Úvod do transmisní elektronové mikroskopie Knihy

Porovnání cen produktu Slípka Jaroslav, Tonar Zbyněk - Základy histológie 2. vydání s podrobným popisem, uživatelskými recenzemi a videorecenzemi Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii Autor: Zbyněk Tonar Ilustrovaný přehled technik a vysvětlení principů optické a elektronové mikroskopie, s nimiž se studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a patologie Základy elektronové mikroskopie. Metody zpracování tkáňových kultur a konzervaci tkání. Základy cytologického screeningu (gynekologického a negynekologického). Histologie Buňka (tvar a velikost buňky, skladba buňky, spojení buněk, buněčné organely, buněčné inkluze, životní projevy buňky)

Geologie — Přírodovědecká fakulta UKKlauzule věčnosti
 • Opalovací krémy recenze.
 • Chalkidiki aktuálně.
 • Informace čsad roudnice nad labem.
 • Kurz dobropisu v cizí měně.
 • Deepshades addons.
 • Korektor na prsty.
 • Messenger download 2018.
 • Riot vagabond.
 • Česká hospoda heřmanice.
 • Dilatace ledvinove panvicky priciny.
 • Stroma thymu.
 • Philips sonicare healthywhite hx6721/35.
 • Rekvalifikační kurz masér ostrava.
 • Izometrie.
 • Inkoust tiskarna.
 • Náhradní díly na přívěsné vozíky.
 • Horizon go apple tv.
 • Skočila pod vlak zpěvačka.
 • Baby week 35.
 • Kurvítka v hlavě kniha pdf.
 • Word mezera pod nadpisem.
 • Košile praha.
 • Prízvučné slabiky príklad.
 • Excel průměr anglicky.
 • Svatebni saty diskuze.
 • Zajímavá místa karlovarský kraj.
 • Portless new ride.
 • Hirošima a nagasaki referat.
 • Mapa španělska.
 • Tower bridge cena.
 • Ponožky velikost 52.
 • Bílý konferenční stolek ikea.
 • Hydroponie pro začátečníky.
 • Dentální nit.
 • Výlety v okolí terezína.
 • Pošta opletalova.
 • Fondánová poleva na punčové rezy.
 • Samolepky na auto kytky.
 • Gravel překlad.
 • Nissan x trail 2017.
 • Javornická mhmp.