Home

Slova se slabikou ny

Rozlišování slabik DY/DI, TY/TI, NY/NI - 1

Stejným způsobem se pracuje se slovy, kde jsou na začátku slova slabiky TI/TY, TÍ/TÝ a NI/NY, NÍ/NÝ. Následně zařazujeme slova, kde jsou slabiky uvedeny na konci slova (např. hrdý - na lodi), poté uprostřed slova (např. hrdina - zelenina). Závěrem pak slova, kde se vyskytuje více kritických slabik (např. udýchaný. Člověk automaticky slabikuje správně, když slovo nahlas vyslovuje. Abychom si uvědomili slabiky ve slově, stačí tedy slovo vyslovit nahlas a tlesknout na každou slabiku (př. koč-ka, te-le, pes).. Může se také hodit znát pár pravidel Od prvních dnů se děti učí poznávat jednotlivá písmena. Vyhledávají je ve své skládací abecedě a rovnají na lavici. Později skládáme slova a věty. Proč je skládání důležité? Například na to, abychom psali správně a bez chyb diktáty. Týká se to ovšem celého písemného projevu. Pomůcek je mnoho, zmíním se o jedné, která je využívána ve školách již. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Žák správně čte slova se slabikou di,ti,ni, dy,ty,ny. Napíše druhy hodin na obrázcích. Doplní zdrobněliny a zapíše tajenku. Barevně v textu vyznačí měkké a tvrdé slabiky. Přepíše vlastní jména z tiskacího do psacího písma. Autor: Mgr. Lenka Hanzlíková Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup: OV

Slova se slabikou ny/ný - 3 cvičení; Měkké slabiky. Souhlásky měkké - 2 cvičení; Slabiky ži, ši, či, ři, ci, ji - 10 cvičení; Slabiky di, ti, ni - 10 cvičení; Souhlásky měkké - 2 cvičení; Slova se slabikou ži/ží - 4 cvičení; Slova se slabikou ši/ší - 4 cvičení; Slova se slabikou či/čí - 4 cvičení; Slova se slabikou ři/ří - 4 cvičení; Slova se slabikou ci/cí - 4 cvičení; Slova se slabikou ji/jí - 4 cvičení; Slova se slabikou di/dí - 4. roz bat se sto slámy dlou zobák: myje se na vyšil ste dra prsten strou vody nkův bratr jednono pán: KONTROLA . OK . www.rysava.websnadno.cz 2. cvičen. vypisuje slova se slabikou ti, tí 3. ţák nejprve slova přečte, následně podtrhává slova, ve kterých je slabika ny, ný a vypisuje slova se slabikou ni, ní 4. V ZOO - ţák čte slova pozpátku a zapisuje do druhého sloupečku ve správném znění - Řešení: lama, žirafa, hroch, velbloud, papoušek, páv, medvěd, slon, opice, lev Slova mohou být bezslabičná (splývají se slabikou sousedního slova), jednoslabičná nebo víceslabičná. Jednotkou délky, trvání slabiky je mora. Struktura slabiky. Typická struktura slabiky má tyto části: Pretura Základ Jádro (nucleus) Koda Jádro je součástí každé slabiky, je totiž tím, co dělá slabiku slabikou..

Jak procvičovat slabikotvorné R a L. Vydáno dne 25.01.2019 od Jana Skřivánková. V tomto článku Vám nabízíme několik nápadů na aktivity, které pomohou žákům lépe pochopit, kdy jsou ve slově hlásky R a L slabikotvorné Už na 1. stupni se učíme, že slova můžeme rozdělovat na slabiky. Mnohdy ale nad rozdělováním slov zbytečně přemýšlíme a necháme se snadno znejistit. V dnešním díle seriálu Čeština letem světem se podíváme na to, jak správně určit počet slabik ve slově a jak takové slovo na slabiky vlastně rozdělit

Dělení slov na slabiky - Procvičování online - Umíme česk

List 3 a 4 je zaměřen na práci s textem a porozumění. List 4 žáci rozstříhají a jednotlivá políčka s textem přiřazují na správné místo listu 3. Celý text přečtou, vyhledávají a označují slova se slabikou di, ti, ni, odpovídají na otázky, vyprávějí přečtený text Slova se slabikou ry/rý - 3 cvičení; Slova se slabikou dy/dý - 3 cvičení; Slova se slabikou ty/tý - 3 cvičení; Slova se slabikou ny/ný - 3 cvičení; Měkké slabiky. Souhlásky měkké - 2 cvičení; Slabiky ži, ši, či, ři, ci, ji - 10 cvičení; Slabiky di, ti, ni - 10 cvičení; Souhlásky měkké - 2 cvičení; Slova se. V článku naleznete odpověď na tuto otázku. Naučte se základní pravidla a naučte se dítě naučit rozdělit slova do slabik. Problémy slabiky. Obvykle nejsou žádné problémy s lámáním jednoduchých slov do slabik. Každý z nás se dokáže vyrovnat se slabikou části podstatného jména voda Slova se slabikou ty/tý: Párové souhlásky na konci slov z - s: Slova se slabikou ny/ný. Další náměty na hry se slabikami. LOTO II - obdoba hry LOTO I, karty jsou však na kupičce. Žák vidí jen tu kartu se slabikou, která je na řadě. LOTO III - obměna předcházejících her; karty jsou otočené tak, aby nebylo vidět, co je na nich napsáno.. PEXESO II - obměna hry PEXESO I; kartičky jsou na hrací ploše vzájemně promíchané

Slova s ny-ný a ni-ní s obrázky Pracovní list je určen k procvičení pravopisu měkkých a tvrdých souhlásek. Žák bude doplňovat vhodnou slabiku do slov, pojmenovávat obrázky, připojovat obrázky ke správné slabice, tvořit jednoduché věty a luštit křížovku Většinou se takové seskupení označuje raději jako pseudoslabika. Podobné seskupení vzniká v jaz. se silným přízvukem (např. ruština) po redukci vokálu - ten z původní slabiky v rychlejší a méně pečlivé výslovnosti mizí, ale počet slabik slova zůstává zachován (pro č. srov. Machač & Zíková, 2013). V č V tomto tématu učiva českého jazyka vycházíme ze slova, které se cíleně učíme rozdělovat na slabiky. Říkáme, vyhledáváme i tvoříme slova jednoslabičná, dvojslabičná, troj- i víceslabičná. Učivo směřujeme ke správnému rozdělování slov na konci řádku. Dále si rozdělíme české hlásky na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky 28. týden od 7. 4. učebnice. str. 90 - 93; diktát str. 93 - budeme ho psát; cvičíme abecedu - po dětech budu chtít seřadit 5 - 7 slov podle abeced využíváme metodu tvrdých (dřevěné kostky se slabikami dy, ty, ny) a měkkých kostek (z molitanu, se slabikami di, ti, ni). Rodič předříkává dvojice slabik lišících se tvrdostí (dy, di), dítě je opakuje a stlačuje rukou buď měkkou nebo tvrdou kostku. Po zvládnutí odlišování slabik zařazujeme slova

ZŠ Litomyšl, Zámecká - Domácí úkoly v době mimořádného

- předříkáváme dítěti dvojice slabik - dítě slova opakuje a mačká příslušnou tvrdou či měkkou kostku - vyhledávání slov s danou slabikou - dítě mačká např. tvrdou kostku dy/dý, současně slabiku vyslovuje a vyhledává slova s touto slabikou, např. dým, dýchat, ledy, Slova se slabikou otevřenou a s písmeny: a, e, i, o, u, y, m, s, l, p, j, t, n. Slabiky: mí, ma, Pe, pi, má, so, sa, ma, la, pa. Slova: lípa, pila, mísa, sama. Slova se dvěma souhláskami na začátku a uprostřed Propojeno s učivem Vv, Pč, Lv. Slabikář ny, bě, pě, vě, mě, slabikotvorné r, l. Slova se zavřenou slabikou a se dvěma souhláskami na začátku. Složitější víceslabičná slova, slabikotvorné r, l. Propojeno s učivem Vv, Pč jednotlivá slova - podle délky slabik nebo konkrétního zadání - např. slova se slabikou lí. ZELENÝ: Nejprve si pojmenujeme obrázky a ná-sledně pracujeme podle zadání ve spodní liště. Povídá-me si s žáky o pouštění draka. O balónu: Kdo už viděl balon nebo jím letěl? Co mají společného, co rozdílnéh

Vzestupné metrum, kdy stopa začíná nepřízvučnou slabikou, je v češtině obtížné kvůli přízvučnosti prvních slabik slova. Je to škoda, neboť synkopické frázování vzestupných stop může být emocionálně působivější. Dvoudobá stopa s přízvukem na druhé slabice se nazývá jamb (název odvozen z řeckého iaptein - házet) May 18, 2015 - Čtení jednoduchých slov, párování slova s obrázkem. Včetně kontroly - Souhlásky měkké Ze slabik sestav slova a vyznač tvrdé slabiky zeleně a měkké červeně ši-ty-se ma-tel-ji ra-pe-či ži-pa-tka pe-na-ři le-bu-ci na-mit-dy vat-chy-bo ky-dlo-va Ze slabik sestav slova a vyznač tvrdé slabiky zeleně a měkké červeně se-ši-ty ma-ji-tel či-pe-ra pa-ži-tka pe-ři-na ci-bu-le dy-na-mit chy-bo-vat. Jednoslabičná slova se zavřenou slabikou (les) Diagnostická prověrka 1 Slabikář. str. 8 - 19, 21 do poloviny prosince Hlásky a písmena V, v, Z, z D, d, K, k. Tříslabičná slova s otevřenou slabikou. Dvouslabičná slova se zavřenou slabikou Slabikář. Str. 20 - 37 do konce ledna Slova s dvojhláskou au, ou, Š,š, R, r, C,

Vyber slova, která do textu nepatří: cvičení podporující porozumění čtenému. Čtenáři se zobrazí text, ve kterém přebývají slova. Čtenář musí text vnímat a snažit se mu porozumět. Text postupně čte a klikáním vyřazuje nevhodná slova. Ta se postupně sestavují dole na liště do smysluplného sousloví či věty Když se někdo začne učit číst nebo se učit cizí jazyk, musí se nejprve naučit dopisy. Pak slabiky, slova, věty a tak dále. A i když se často zdá, že slabika je jen dalším drobným krokem na cestě k poznání tajemství jazyka a že je velmi malá a hraje nevýznamnou roli, hodně záleží na schopnosti správně rozdělit slova a převést je. bez toho nemůže člověk. 1. Jednoslabiná slova se zavřenou slabikou dát dám dav da háj had kam lak mák máj mám pac pas pach pan pár pás páv rak ád sad sál sám šál tác tah zá ţák dech d j jed ke led les leţ len lep lem let lev meþ med m mech nes pes ret rez e ez sen šek šev te e) slova s otevřenými slabikami, se slabikami se slabikotvorným r, l (vrčí, prší, srká, mlčí, hrdina) f) slova s uzavřenou slabikou jednoslabičná (suk, dům, keř, rak, sýr, čaj) g) slova s uzavřenou slabikou na začátku slova (myška, kočka) h) slova s uzavřenou slabikou na konci slova (datel, balík Slova s tvrdou slabikou hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny. Slova s měkkou slabikou ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni 3. Vyber z výše utvořených slov 3 slova, která se ti líbí a utvoř s nimi větu. Ve slovech podtrhni zeleně měkké slabiky a oranžově tvrdé slabiky. _____ 4. Zkus vytvořit vypravování se všemi utvořenými slovy

* vyhledávání slov s danou slabikou: dítě mačká např. tvrdou kostku dy (dý), současně slabiku vyslovuje a vyhledává slova s touto slabikou, např. dým, dýchám * rozlišování slov, která se liší tvrdostí slabik : - doplňování slov do vět. Na stole (tyká - tiká) budík. 5. rozlišování sykavek (s, c, z, š, č, ž) * vyhledávání slov s danou slabikou: dítě mačká např. tvrdou kostku dy (dý), současně slabiku vyslovuje a vyhledává slova s touto slabikou, např. dým, dýchám * rozlišování slov, která se liší tvrdostí slabik : - doplňování slov do vět. Na stole (tyká - tiká) budík. 5. ROZLIŠOVÁNÍ SYKAVEK (S, C, Z, Š, Č, Ž)

Když dětem nejde čtení 1. Čtení slov s otevřenou slabikou. Do příběhů veverky Zrzinky jsou vloženy úkoly, které procvičují slova se slabikami di, ti, ni, dy, ty a ny. Úkoly jsou zpočátku zaměřeny pouze na jednu dvojici slabik a náročnost postupně stoupá Rozstříhej podle čárkovaných linek. Skládej do domina a dopisuj slova se správnou slabikou. - uitel každému individuáln radí - uitel každému individuáln radí - uitel každému individuáln radí VYMÝŠLENÍ A PSANÍ V T - žák 1, 2, 3 - na svá slova z domina si každý žák vymýšlí rzné v ty a íká je nahlas uitel

Skládáme slabiky a slova prvnitrida

 1. ptám se na správnou výslovnost podstatných jmen českých, kde se píše i, např. Botič, divizna, tis, niva, kde mnoho lidí tato slova vyslovuje tvrdě, tedy Botyč, dyvizna, tys, nyva (dokonce i v televizi). ty/tý, ny/n ý odráží v psaní Jde např. o slova začínající v písmu slabikou psanou di, jako slovo.
 2. Sanskrt se v průběhu historie psal různými písmy, ale většina byla slabičných a proto je akšara označením pro nejmenší, nerozbitnou složku slova, což jsou slabiky a samohlásky. V praxi se na začátek vždy přidá ještě óm, ale ten se nepočítá do počtu slabik dané mantry
 3. Slova se slabikou ny/ný. Párové souhlásky na konci slov ž - š. Čj - komunikační a slohová výchova. Vzpomínky na prázdniny Rozšířené hledání volných míst. Pracovní poměr. Obsluha poloautomatické extruzní linky. Fyzicky náročná práce - zvedání břemen nad 15 kg, ztížené pracovní podmínky 22. 3. 2018.
 4. Pro pobavení se podívej na 34/10 (Je to jen slovní hříčka, slova spolu nesouvisejí významově, nejsou příbuzná.) Ve volné chvíli začni pracovat na PL - ježek. AJ - Do sešitu si nalep z PL obrázky a slova (Spoj obrázek se slovem) - a pospojuj
 5. = dvojslabi čná slova s otev řenými slabikami se skupinou souhlásek: pravý, plá če, svítá = t říslabi čná slova s otev řenými slabikami: koleno, rameno = dvojslabi čná slova s uzav řenou slabikou: kompot = jednoslabi čná slova s více souhláskami: kluk, strom = víceslabi čná slova: nemocnice, nakoupil
 6. Slova se slabikou zavřenou, se dvěma souhláskami na začátku (mrak, dnes). Psaní : Procvičování znalostí, tvoření slov z rébusů a přesmyček, křížovky. Tvoření slov na dané počáteční písmeno. Březen : Čtení složitějších víceslabičných slov. Zvýšená péče o vyslovování slov jako celků

Zpočátku si může slovo vyslovit s měkkou i tvrdou slabikou, aby se ujistil o správném řešení, ohmatává příslušnou tvrdou a měkkou kostku. Vyhledávání slov s danou slabikou: Žák mačká např. tvrdou kostku dy (dý), současně slabiku vyslovuje a vyhledává slova s touto slabikou, např. dým, dýchá, ledy.. - čte slova se skupinami di, ti, ni, dy, ty, ny - čte slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - čte slova se slabikotvornými r, l - čte delší slova a slova se shluky samohlásek, věty Literární výchova - čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - odlišuje verše, pohádku, vyprávěn Příbuzná slova ve zlomcích - připravit kružnice rozdělené na osminy s různými průměry, do výsečí psát příbuzná slova k zadanému VS, trojice pak promíchají své výseče a znovu poskládají (uloží se pak do obálek vždy po 3 - 4 rozstříhaných kruzích), kontrola: různé poloměry pomáhají k tomu, aby si.

Hlásky a písmena f F ď Ď ť Ť, ň Ň Slabiky dy Dy di Di ty Ty ti Ti ny Ny ni Ni Slabiky dě, Dě tě Tě ně Ně bě Bě pě Pě vě Vě mě Mě f F Fičí, fouká fujavice, Filip vyšel na zajíce. Fí - bum! Střílí ve mžiku, flintu má z půl rohlíku. ARK, KRMA, RADK, F__ Slova: fičí, fara, foto, fůra, kafe,... ———— VĚTA - skládá se ze slov. Na začátku věty piš velké písmeno. Na konci věty píšeme tečku, otazník, vykřičník. To se řídí druhem věty. oznamovací - . rozkazovací - ! nebo . (pokud je mírný rozkaz) tázací - ? 2. SLOVA - skládají se ze slabik a slabiky zase z hlásek. 3

jednoslabiðná slova se zavienou slabikou (typ les) Nevázané pismo: trojslabiéná Slova Písanka2, str. 1—21 s otevienou slabikou (typ maluje, umyje) 1. DIAGNOSTICKA PROVÉRKA hlásky a písmena Tiskací písmo: dvouslabiéná Slova se Písanka 2, str. 21—40 zavienou slabikou (typ volám) a se dvèma soullláskami na Nevázané pismo Slova se slabikou ry, rý: VY_32_INOVACE_186_1.doc, VY_32_INOVACE_186_2.pptx: 187: Slova se slabikou dy, dý: VY_32_INOVACE_187_1.doc, VY_32_INOVACE_187_2.pptx: 188: Slova se slabikou ty, tý: VY_32_INOVACE_188_1.doc, VY_32_INOVACE_188_2.pptx: 189: Slova se slabikou ny, ný: VY_32_INOVACE_189_1.doc, VY_32_INOVACE_189_2.pptx: 19

DUMY.CZ Materiál Slova se slabikami di, ti, ni, dy, ty, ny

 1. Čtení slov se slabikou MĚ Doplňování slabik di-dí, ti-tí, ni-ní by Roniiik: Čtení slov se slabikami di-dy, ti-ty, ni-ny by Roniiik: Dvojice slov - di-dy, ti-ty, ni-ny NÍK - vyhledávej názvy osob by Roniiik: Magická křižovatka - Iva Procházková by MirkaSk: Slabiky bě-pě-vě - spoj slova a vyber vhodnou slabiku by.
 2. Pr ce se slabikou je d le itou sou st podpory p irozen ho v voje e i a jazyka d t v p ed koln m v ku a na za tku koln doch zky, a je i p padnou pom ckou k rozv jen jejich ten sk ch dovednost . P i innostech s obr zkov m materi lem m d t p le itost se seznamovat se slabikou v jej v znamotvorn funkci (pojmy, tvo en slov) i form ln funkci (rytmus.
 3. Jde např. o slova začínající v písmu slabikou psanou di, jako slovo divan, které je orientálního původu, či slovo dikobraz, přejaté v době národního obrození z ruštiny (pojmenování tu vzniklo ze slova dikij, tj. divoký)

PRACOVNÍ LIST ČJ slabiky di,ti,ni,dy,ty,n

Tvrdé slabiky Souhlásky tvrdé - 2 cvičení Slabiky hy, chy ky, ry - 10 cvičení Slabiky dy, ty, ny - 10 cvičení Slova se slabikou hy/hý - 3 cvičení Slova se slabikou chy/chý - 3 cvičení Slova se slabikou ky/ký - 3 cvičení Slova se slabikou ry/rý - 3 cvičení Slova se slabikou dy/dý - 3 cvičení Slova se slabikou ty/tý - 3. Příběhy veverky Zrzinky. Máte ve třídě žáka nebo žákyni, kterým nejde rozlišování měkkých a tvrdých slabik? Do příběhů veverky Zrzinky jsou vloženy úkoly, které procvičují slova se slabikami di, ti, ni, dy, ty a ny. Úkoly jsou zpočátku zaměřeny pouze na jednu dvojici slabik a náročnost postupně stoupá

Tvrdé a měkké slabiky :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1

Tvrdá slabika hy nebo h

Může se stát, že ne všechno uvedené v plánu stihneme a naopak, někdy uděláme něco navíc. Týdenní plány - 2. třída Učivo ve 14. školním týdnu (30.11. - 4.12. 03 - Čtení slov se slabikou di, ti, ni, dy, ty, ny: st říj 2013 7703 04 - Délka samohlásek: st říj 2013 2407 05 - Háčkujeme, čárkujeme: st říj 2013 2423 06 - Čtení s porozuměním: st říj 2013 4654 07 - O pejskovi a kočičce: st říj 2013 2782 08 - Vánoční rýmování: st říj 2013 119 Karty se slovy: DUM: Hrátky se slabikou: DUM: Hláska a písmeno K: DUM: Slova s písmeny M, L, S: DUM: Slova s písmeny P, T: DUM: Běhací diktát: DUM: Hra - vyjmenovaná slova po B: DUM: Slova nadřazená s obrázky II. DUM: Slova souřadná - obrázkové karty: DUM: Čtenářské tabulky: tabulky čtení slabik a krátkých slov pro. 2,5 letý syn označuje věci jen poslední slabikou. 04.12.12. Není to úplně ve sto procentech slov, ale ve velké většině ano. Snažím se ho to učit správně, občas se mu ta slova i povedou vyslovit celá (při trénování), ale stejně pak začně zase s těmi svými posledními slabikami. A největší problém je s troj a.

Cisiojan byla mnemotechnická pomůcka k zapamatování nepohyblivých svátků v křesťanském kalendáři používaná ve středověku.V Čechách byl používaný od 13. století až do 17. století. Cisiojány měly formu obvykle sylabických dvojveršových básniček pro každý měsíc roku a jednotlivá slova cisiojanu začínala na počáteční slabiky názvů hlavních. vyhledávání slov s danou slabikou: dítě mačká např. tvrdou kostku dy (dý), současně slabiku vyslovuje a vyhledává slova s touto slabikou, např. dým, dýchám; rozlišování slov, která se liší tvrdostí slabik : - doplňování slov do vět. Na stole (tyká - tiká) budík. ROZLIŠOVÁNÍ SYKAVEK (S, C, Z, Š, Č, Ž) vyhledávání slov s danou slabikou: dítě mačká např. tvrdou kostku dy (dý), současně slabiku vyslovuje a vyhledává slova s touto slabikou, např. dým, dýchám rozlišování slov, která se liší tvrdostí slabik : - doplňování slov do vět ny a měkké kostky se slabikami di, ti, ni-práce s kostkami: u čitel p řed říkává dvojice slabik, žák je opakuje a ohmatává p říslušnou tvrdou či m ěkkou kostku-vyhledávání slov s danou slabikou (žák ma čká nap ř. tvrdou kostku dy/dý, sou časn ě slabiku vyslovuje a příbuzná slova a žáci vyhledávají a.

Slabika - Wikipedi

 1. Rozkládání slova na slabiky - ne-se-me, o-pi-ce, hůl k tomu lze využít např. kostky stavebnice, kostka znázorňuje slovo, slabiku - V domečku žila babička. x x x x - Na-še koč-ka se jme-nu-je Mic-ka. x x x x x x x x x x. Slovní kopaná - vymýšlíme slova, která začínají poslední slabikou (nese-sedí-dítě-tělo
 2. Při tvrdých souhláskách se jazyk opírá hrotem za horními řezáky, při artikulaci měkkých souhlásek se hrot jazyka opírá o dolní řezáky a jazyk se tlačí nahoru proti patru. Vyhledávání slov s danou slabikou: Žák mačká např. tvrdou kostku dy (dý), současně slabiku vyslovuje a vyhledává slova s touto slabikou, např.
 3. Pak každý den na stránku napište jednu tvrdou slabiku a vymyslete a napište slova s touto tvrdou slabikou (obrázek 3). hy, chy, ky, ry ( dy, ty, ny bude až příští týden) Meljuk kouzlí květiny. Když se rozednilo, uviděl Meljuk na louce mnoho nádherných květin. Ale byly to jen poloviny květin
 4. Žáci se učí číst další písmena (t T, j J, v V, n N, d D atd.), tvoří jednoslabičná slova se slabikou otevřenou a uzavřenou. Později nacvičují dvojslabičná i víceslabičná slova. Výuku čtení uzavírá nácvik písmen ď Ď, ť Ť, ň Ň)

Tvrdé a měkké slabiky :: Třída U Boba a Bobk

Jak procvičovat slabikotvorné R a L - Moje čeština

Text má pouze písmena a mezery, které rozdělují jednotlivá slova. Samozřejmě v něm ještě najdete různě dlouhé či krátké věty a na jejich koncích četné vykřičníky! Dále už jen odstavce a více nic! Komu se to nelíbí, doporučujeme hned teď ve čtení přestat! No a komu to nevadí, ať klidně laskavě čte dál Je součástí komunikace a podílí se na rozvoji myšlení. Nemám na mysli sluch jako takový - tedy schopnost slyšení. Mluvím o schopnosti dítěte se zdravým sluchem vnímat a rozlišovat jednotlivé zvuky, hlásky, slabiky, slova, jejich drobné rozdíly, jejich rytmus a intonaci, zapamatovat si jejich obsah a přenést je do. Písanka č. 3 - 24 - 27 - písmena B, b - slova s nimi. Literární výchova. Hádanky, veršovánky, obrázkové čtení, Sledování DVD. O vlkovi a třech čunících (MET. s. 126) 4. týden. Čtení. SL - str. 61 - 63 - hlásky a písmena Č, č, tvorba slov, slova se skupinou hlásek uvnitř slova, plynulé čtení, čtení. rozkládání slova na slabiky (ne-se-me, o-pi-ce - k tomu lze využít např. kostky stavebnice, kostka znázorňuje slovo, slabiku), slovní kopan - vymýšlíme slova, která začínají poslední slabikou (nese-sedí-dítě-tělo), dítě určuje první hlásku slov, kterou mu předříkáváme (kniha - k)

Čeština letem světem: Jak rozdělit slovo na slabiky - Moje

PSANÍ: V písance č. 4 na str. 19 napište slova se slabikou mě, na str. 20 procvičujte psaní E. ČTENÍ: - ve slabikáři str. 70 - 71 čtení textu se slabikami ni - ny. Čtěte slova ve sloupečcích na str. 70, slabikujte s vytleskáváním, určujte počet slabik,. Čte dvojslabičná i víceslabičná slova složená z otevřených slabik v jednoduchých větách. Čte zavřené slabiky a dvojslabičná slova se zavřenou slabikou na konci v jednoduchých větách. Dokáže číst text s obrázky a odpovídat na otázky k obsahu čteného. Čtení - rozvoj zrak. a sluch. vnímání, anal.-synt. činnost Byl žid, jemuž jmě Joachim bieše), jednak folklorní deseterac s obligátním řezem před 5. slabikou, hlásící se svým původem do doby praslovanské, dnes dobře známý v lidové písni na Slovensku a vých. Moravě a zaznamenaný již v XV. stol. v písni české Čížku, ptáčku zeleného peří a polské Nie. délka polohou (za krátkou slabikou je skupina souhlásek) přízvuk je třeba hledat od zadu; sá|nant|ur - přízvuk nant; clácicula - přízvuk cu; medicína - přízvuk cí; je-li 2. slabika od konce krátká, přesouvá se přízvuk na 3. slabiku od konce . Gramatické pojmy. kořen (základ slova) + kmenotvorná samohláska. - čte otevřené slabiky, slova, věty s názorem - přiměřeně ke svým schopnostem čte zavřené slabiky, slova se zavřenou slabikou - používá v rámci svých možností správný úchop psacího náčiní - uvolňuje si ruku a snaží se o správné držení těla - nacvičuje správné tvary písmen, spojování slabi

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v anglické výslovnosti.Naučí Vás, jaká slova a kombinace hlásek nerodilí mluvčí často špatně vyslovují, a mnoho dalšího. Tento článek je úvodem do Mezinárodní fonetické abecedy (International Phonetic Alphabet, IPA) a jejího použití v zápisu anglické výslovnosti Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: I. týdenní časová dotace: 7 hodin Výstup Učivo Průřezová t Český jazyk. Slova se slabikou ny , ný. Mgr. Vladimíra Mikulášková ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_189. N je tvrdá souhláska, proto napíšeme tvrdé y, ý. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vendula Dovole. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

Tvrdé a měkké slabiky :: V lese na jehlič

- naučíme se novou pozici ČJ - DUHA - HÁDANKY - PŘEPIS Slabikář: str. 117 - PÍSANKA - SLOVA S mě Písanka str. 28 - čteme a povídáme si o duze a o počasí - dáváme si hádanky - procvičujeme přepis slov - procvičujeme psaní slov se slabikou mě - Slabikář: str. 117 (číst) - dopsat písanku str. 2 Nejlépe by se měla dařit slabika VU, ale nemusí to být. pravidlem, proto vyzkoušíme i ostatní spojení. Cviče. ním posilujeme spojení, ve kterých se hláska V daří, potom začneme procvičovat ve slovech. Vyzkoušíme. slova začínající slabikou, kterou dítě zvládalo nejlépe

Slova se slabikou dy, dy: dy: dý: dý: hvěz svítí le

Nevím jak ji přimět, když ř v podstatě mluví a umí ho, aby se ji zažilo do běžné mluvy. Musím ještě konstatovat, že nástupem do školky (3,5 let) se její mluvení rapidně zhoršilo a spíš tam pochytala nešvary, přizpůsobila se špatně mluvícím. Ale už je to dlouhou dobu v pořádku Slova se slévala do vět a věty do příběhů, jeden vyvolával další, slévaly se v celé moře, splétaly celý svět. Nemohl jsem přestat a ani nebylo třeba, čas zmizel, zůstal jen ten v příbězích a hlas mě jen tu a tam, téměř něžně pobízel a nijak nenaléhal Šifrou se leta nesla. aŽ sama pana Žasla... Šipku tory naŠla. trasa povyku Žezla. navÁdÍm slabikou slova typu lÉČky... pro to budu torem slovnÍ ŘÍČky. kterou vedou na vŽdy jehlanovÉ mÍČky. podÁn osou slova jsem zpÁtky na poČÁtky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Mudrová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY Jméno:_____ 1

Čtení slov se slabikami di-dy, ti-ty, ni-ny workshee

DŽANG ČUP BAR DU DAG NY KJAP SU ČI. Toto jméno ze sanskrtu se skládá ze slova maňdžu = krásný a šrí = zářící. DHÍ je semennou slabikou Maňdžušrího a znamená moudrost, intelekt, (duchovní) myšlenka, meditace, víra, chápání Nejpoužívanější pomůckou jsou tvrdé kostky se slabikami dy, ty, ny a měkké molitanové kostky di, ti, ni. Postup: učitel předříkává dvojice slabik, žák je opakuje, ohmatává kostky a uvědomuje si polohu artikulačních orgánů ; žák mačká tvrdou kostku se slabikou dy a současně slabiku vyslovuj tříslabičná slova s otevřenou slabikou; dvouslabičná slova se zavřenou slabikou (typ motýl) psaní psacího U, n, N, v, V, z; psaní slabik a slov, první věty, přepis slov; básně se zimní tematikou, hádanky, pohádky poznat, psát a číst probraná písmena; naučit se nazpaměť zadanou báseň; reprodukovat slyšený tex

Publikace Jak se pastelky učily kreslit obsahuje: Když dětem nejde čtení 1, čtení slov s otevřenou slabikou Tyto pracovní listy jsou zábavnou čítankou, naše cena 149 K vyjmenovaná slova po bSvětový den hospodářských. naše cena 233 K. Čtení slov z karet, ze čtenářských tabulek, PC programy, procvičování čtení denně 5-10 min. Při automatizaci slov respektujeme zvyšující se náročnost: slova tvořená 3 písmeny (les, pes), dvouslabičná slova s otevřenými slabikami, dvouslabičná slova s uzavřenou slabikou, slova tvořená více slabikami, slova se. Onehdy se jist an pr vem ohrazoval: Jak to, e nem te v e tin [N], v dy j ka d den vystupuji na stanici Pankr c! ech m p esto d l zadn nosovka trochu pot e, proto e ji neum ct na konci slova, m nutn trp i jejich angli tina (obvykle toti strkaj za [N] je t [k] podle vzoru t sink e sonk ) Klíčová slova: Písmeno, hláska, samohláska, slabika, slovo, věta Anotace: Sada: Písmena Žák vyvozuje písmeno a hlásku š, vyvozuje a čte slabiky s probranými písmeny, čte slova s uzavřenou slabikou na konci,učí se číst s porozuměním, rozvíjí slovní zásobu. Název DUM: Písmeno

 • Obyčejné snubní prsteny.
 • Pryšec tygrovaný.
 • Cena plynu za m3.
 • Otevírací doba velikonoce 2019.
 • Vyhynulá zvířata v čr.
 • Tečka anglicky.
 • Zásady hubnutí.
 • Replikační vidlička.
 • Stanley cup vítězové 2019.
 • Farlin poporodní pás.
 • Avidemux ubuntu.
 • Uchytil bus.
 • Dřevěná zimní zahrada svépomocí.
 • Rotate video online.
 • Kocarek bazos.
 • Léto na soláni 2019.
 • Kam vyhodit konzervy.
 • Projekt chalupa.
 • Riot vagabond.
 • Fyzika youtube.
 • Balerina youtube.
 • Cheva hasiči.
 • 112 nicolas cage.
 • Nevermind překlad.
 • Jak do adršpachu.
 • Fabka do vchodovych dveri.
 • Papírový drak tvoření.
 • Jak chytit krysu.
 • Rest wiki.
 • Muerte význam.
 • Sesterské chromatidy.
 • Antikvariat vinyl.
 • Hirošima a nagasaki referat.
 • Systém čtení spz.
 • Arašídové máslo recepty.
 • Black heart mikina.
 • Lanové centrum pardubický kraj.
 • Razítko se jménem do školy.
 • Billy idol manzelka.
 • Kostýmek na svatbu.
 • Phev ford.