Home

Výpočet pohybové energie

pohybová a polohová energie

Polohová energie se při některých dějích přeměňuje na pohybovou energii tělesa a naopak. Může také docházet k přenosu energie na jiná tělesa. Př. skákající míček, skate na U-rampě, závaží na pružině, kyvadlo, bungeejumbing, apod výpočet pohybové energie: Ek = 1/2 Pohybová energie. Prosím, mám to dobře spočítané? m = 10 kg v = 10 metrů Těleso s hmotností 10 kg padá z výšky 10 metrů. Jak velkou pohybovou energii bude mít při dopadu? Ek = 1/2m.v(v je na druhou) Ek = 5.10nadruhou Ek = 5.100 Ek = 500 J Při dopadu bude mít pohybovou energii 500 J Nebo to musím počítat nějak jinak Vzoreček pohybové energie: Ek= 1/2 x m x v na druhou. Pohybová energie tělesa je 750 J. vzoreček pro výpočet: Ek= F * s . Ek=50 * 15 . Ek´=750 J . Skočit na otázku Vložit novou otázku [přidat komentář] Přidat svou odpověď. Kinetická energie je energie pohybu. Kinetická energie předmětu je energie, kterou má vzhledem k jeho pohybu. Je definována vzorcem: kde m - hmotnost objektu, v - rychlost objektu

KINETICKÁ (POHYBOVÁ) ENERGIE je skalární fyzikální veličina, která charakterizuje pohybový stav hmotného bodu nebo tělesa vzhledem ke zvolené IVS.. E K kinetická energie tělesa (HB). m hmotnost daného tělesa (HB) v rychlost daného tělesa (HB) ODVOZENÍ DANÉHO VZTAHU: k tomu, abychom uvedli těleso do pohybu, je třeba vykonat určitou práci Polohová energie knížky se zvýšila o 2,75 J. Příklady pro řešení: 1) Střela o hmotnosti 20 g je vystřelena kolmo vzhůru do výšky 300 m. O kolik se zvětší jejípolohová energie v nejvyšším bodě dráhy? 2) Kladivo o hmotnosti jeden a čtvrt kg je zvednuto do výšky 80 cm

Energie je schopnost těles vykonávat práci. Energie: 1.) kinetická (pohybová) energie E k; 2.) potenciální (polohová) energie E p 1.) Kinetická energie. Kinetickou energii má každé těleso, které je v pohybu 2.) Potenciální tíhová energie. Potenciální energii má každé těleso, které stojí v určité výšce nad Zemí Další vzorec pro výpočet výkonu - výpočet ze síly a dráhy vyžito nahrazení práce . Ověř součet polohové a pohybové energie pro případ padající kuličky o hmotnosti 100 g. Měřením bylo provedeno ve třech výškách h 0 = 5 m, h 1 = 3,75 m, h

Pohybová energie :: Armfyzik

• Energie - přeměna v jiné formy. Nejčastěji z polohové na pohybovou a naopak. • Příklad - letící míček. Pohyb vzhůru: zvětšuje výška, to znamená zvýšení polohové energie. Klesá rychlost, míček se v určitém bodě zastaví, pohybová energie je nulová. E K se mění na E Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Energie je popsána stavovou veličinou

Její výpočet bude následující: TDEE = 1545 × 1,6 = 2472 kcal/den. To znamená, že za den průměrně spálí cca 2472 kalorií. ÚPRAVA DLE CÍLŮ - HUBNUTÍ X UDRŽOVÁNÍ X PŘIBÍRÁNÍ Nyní už se náš výpočet bude lišit pouze v tom, jestli chceme váhu udržovat na stejné hodnotě, hubnout či naopak nabírat Pohybová energie dělové koule po výstřelu je E k = 1 — 2 m · v =2 470 kJ. V největší výšce bude pohybová energie nulová a polohová energie bude rovna 470 kJ. Z polohové energie vypočteme výšku h p= E — m · g = 8 =000 m 8 km. Tento výpočet platí pro výstřel kolmo vzhůru (koule se v nejvyšším bod

Velikost pohybové energie závisí na: hmotnosti (čím větší hmotnost, tím větší pohybová energie) rychlosti (čím větší rychlost, tím větší pohybová energie) Protože je pohyb těles relativní, záleží hodnota pohybové energie na tom, z jaké vztažné soustavy těleso pozorujeme. Příklad výpočet: E p = m · g · h h výška nad Zemí (m) Přírůstek energie pohybové i polohové se dá vyjádřit jako práce vynaložená k tomuto nárůstu. (zvednutí tělesa do dané výšky, uvedení tělesa do daného pohybu) a naopak. Př.: Jak se změní polohová energie kladiva o hmotnosti 4,5 kg, jestliže ho zvedneme do výšky 1,2 m Vnitřní energie - fyzikální veličina (značka U, jednotka J (Joule)) • Zvýšení vnitřní energie: PRACÍ - již víme, že při práci dochází ke zvyšování vnitřní energie - tedy i teploty tělesa. Např. mnutí rukou, pilování, huštění, běh, řezání, zatloukání hřebíku, atd. Pozn. Často pak musíme tělesa chladit

http://www.mathematicator.comDneska si ukážeme, jak řešit pohybové úlohy z hlavy bez soustav rovnic. Je to geniální metoda, kterou mě naučil jeden můj. Jaký je vzoreček pro výpočet pohybové energie? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jaký je vzoreček pro výpočet pohybové energie?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Energie zahrnutá v nájmu Jedná se o jednodušší případ, protože se neplatí zálohy a nedělá vyúčtování spotřeby. Dokladem pro účtování o daňovém nákladu u nájemce/zdanitelném výnosu u pronajímatele je nájemní smlouva. Pro účely DPH je třeba vystavit daňový doklad, kterým může být běžný daňový doklad (faktura), nebo platební kalendář vystavený na. Kinetická energie a její odvození Kinetická energie (jednotka Joule) je energie tělesa schovaná v jeho rychlosti. Tělesa se sama od sebe nepohybují, něco jim.. Kinetická energie hmotného tělesa se rovná práci, kterou musíme tělesu dodat, aby se z klidného stavu dostalo do rovnoměrného pohybu o rychlosti v. Kinetickou energii tedy mají všechna tělesa, která se k dané vztažné soustavě pohybují. Kinetická energie hmotného bodu nezávisí na směru pohybu, ale pouze na rychlosti

Tento výpočet je také nepřesný pro lidi s mimořádnou tělesnou stavbou, ať již svalnaté, či obézní. Hodnota BMR je Vaše optimální denní spotřeba energie (BMR) zvýšená o přibližný výdej energie na základě odhadnuté pohybové aktivity. Takové množství energie byste měli také přijmout Výpočet polohové energie. Jeřáb zvedl panel o . hmotnosti . 120 kg do výšky 15 metrů. Vypočítej, o kolik se při tom změnila . polohová energie. panelu. m = 120 kg. h = 15m. g = 10 N/kg. Výpočet pohybové a polohové energie Last modified by: administrator Company Pohybová energie (kinetická) Dalším druhem energie je energie pohybujícího se tělesa - pohybová energie. Ta op ět závisí na hmotnosti t ělesa m a dále na druhé mocnin ě rychlosti v2. - zna čka: Ek - výpo čet: 2 m v2 Ek ⋅ = Vztah pro výpo čet pohybové energie pro vás není povinný , je ovšem velmi d ůležitý

Energetický výdej - výpočet, příklady Dá se proto říci, že s přibývajícími léty by se měl zmenšovat i příjem energie, v opačném případě je třeba počítat s přibíráním. Vek. Sportovec by navíc měl znát energetický výdej své pohybové aktivity. Pomoci by mu mohla následující tabulka 8.A - 12.11., 8.B - 16.11. Výpočet polohové energie, výpočet pohybové energie na základě znalosti o přeměně polohové energie na pohybovou. Zákon zachování energie - jeho znění i použití. Účinnost. ———— Pohybová energie Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník Tematický okruh: Práce, energie, teplo Anotace: 1. pohybová energie 2. vzorce pro výpočet pohybové energie 3. příklady IX 21­10:31 POHYBOVÁ ENERGIE Ek •kinetická energie je druh mech. energie, kterou má pohybující se těleso •je to práce uložená do pohyb Kalkulačka na výpočet množství kalorií na den. měli byste svůj příjem energie udržovat na nižších hodnotách. Pokud chcete nabrat, udržujte příjem kalorií naopak vyšší. Tuto informaci prosíme berte při zadávání informace o pohybové aktivitě v potaz Jednotka energie, která je udávána v joulech. Právě díky ní můžeme na všech potravinách zpozorovat počet kalorií, jež nám budou po konzumaci dané stravy předány. Pro lepší přehled výdeje těchto kalorií, přinášíme přehlednou tabulku činností, při kterých dochází k jejich úspěšnému spalování

Výpočet zátěžové spotřeby energie: =2,457 * 20,7 = 50,86 kJ/min: Výpočet násobek klidové spotřeby energie: = 50,86 / 5,85 = 8,69 METs: Celková spotřeba energie za 30 min běhu: Denní pohybové aktivita dospělých osob Energie MJ / 24 h Nízká - sedavá. Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. Víme: těleso je v IVS (žádná tělesa nepůsobí na dané těleso silami) → těleso je v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém pokud ostatní tělesa silově působí → změní se pohybový stav tělesa (těleso se začne pohybovat s určitým zrychlením). Pokus: vozík na vozíčkové dráz pohybové energii vůči vozovce? Odpověď zdůvodni. e) Nákladní automobil jede stálou rychlostí 60 km/h. Jednou jede prázdný, podruhé s nákladem. V kterém případě je jeho pohybová energie větší? V kterém případě řidič snáze zabrzdí? Odpovědi zdůvodni pohybové energie prostřednictvím vzájemných srážek částicím v oblasti s nižší kinetickou energií. Částice se přitom nepřemísťují, ale kmitají kolem svých rovnovážných poloh. vedení tepla je způsob šíření tepla v pevných tělesech, jejichž různé části mají různé teploty Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Žák rozliší pohybovou a polohovou energii, žák bude znát značky a jednotky polohové a pohybové energie, žák vypočítá pohybovou a polohovou energii, žák určí, na čem závisí pohybová a polohová energie, žák vysvětlí pojem polohová energie pružnosti

Pohybová energie Odpovědi

 1. Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost (Učebnice strana 26 - 28) Energie (Učebnice strana 29) Energie vyjadřuje schopnost tělesa konat práci. Energie je fyzikální veličina, značí se E. Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie (Učebnice strana 39 - 40).
 2. Téma DUM: Výpočet pohybové a polohové energie Druh učebního materiálu: Příprava vyučovací hodiny Časová náročnost: 1 vyučovací hodina Potřeby pro realizaci: PC, interaktivní tabule, program Smart Notebook Anotace, základní pojmy: Výpočet pohybové a polohové energie Datum vytvoření: 31.8.201
 3. výpočet polohové a pohybové energie, látky a tělesa - vlastnosti . VSTUPNÍ PRÁCE Z FYZIKY PRO 9. ROČNÍK - var. A. 1. Květináč o hmotnosti 2,5 kg vyhodíme z okna ve výšce 12 m nad zemí rychlostí 18 km/h. Vypočítej jeho pohybovou energii. 2
 4. V úvodu musíme především zdůraznit, že doporučený denní příjem kalorií je pro každého individuální záležitostí. Neexistuje univerzální hodnota, která by platila pro každého. Do optimální hodnoty denního příjmu kalorií vstupuje řada proměnných. Pojďme si vysvětlit, které to jsou. Každý potřebuje jiné množství energie Vždy musíte myslet na to, abyste.
 5. V posledních článcích jsme se věnovali tepovým frekvencím, nyní se sluší podívat se na energetický výdej. Výdej energie se různí v mnoha fyzických aktivitách, proto se v tomto článku podíváme na jednotlivé fyzické aktivity a cvičení, ze kterých si snáze vyberete právě tu činnost, která právě (a nejen) v měsíci lednu zajistí co nejvyšší výdej kilojoulů.
 6. Výdeji energie při pohybové aktivitě je nutné věnovat pozornost, ať už chcete hubnout, nebo naopak něco nabrat. Při hubnutí se ze všech sil snažíme, aby byl celkový energetický výdej větší, než příjem. U budování svalové hmoty je tomu přesně naopak

Pohybová energie - příkla

 1. Výrobci doplňkových krmiv mohou, ale nemusí na etiketách obsah energie v krmné směsi uvést. Je to nepovinný údaj. Její výpočet ale většinou vychází z různých metodik a tak lze doporučit srovnání nebo výpočty energetické potřeby jen tehdy, pokud jsou jednotky i vyjádření typu energie v krmivech i normách živin shodné
 2. Výpočet a použití určitého integrálu Určitý integrál - Leibnitz a Newtonova metoda Energie Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso Pohybové účinky tělesa se nezmění.Rozklad síly je nahrazení síly soustavou sil se stejným účinkem
 3. Bazální metabolismus (bazální metabolický výdej, BMR z anglického basal metabolic rate) je často mylně považován za alfu omegu úspěšného hubnutí.Spousta lidí se domnívá, že stačí znát přesnou hodnotu bazálního metabolismu, držet se ji při přípravě redukčního jídelníčku a problém s nadváhou je vyřešen

Mechanická práce, energie - příklady 1. Po vodorovné silnici jede stálou rychlostí cyklista, který překonává celkovou odporovou sílu o velikosti 20 N. Jakou práci vykoná na dráze 5 km? [100 kJ] 2. Člověk o hmotnosti 75 kg vynese do třetího poschodí balík o hmotnosti 25 kg. Výška jednoho poschodí je 4 m Energie se nemůže ani ztratit, ani vzniknout z ničeho. Její celková velikost pro izolovanou soustavu je konstantní. Celková energie izolované soustavy je rovna součtu všech forem energií přítomných v soustavě. E = E 1 + E 2 + E 3 + × × × + E n. Energie charakterizuje stav soustavy, je to stavová veličina Fyzika | Práce - výkon - energie 1 PRÁCE - VÝKON - ENERGIE 1. Vysvětli, kdy ve fyzice řekneme, že se koná práce: 2. V následujících situacích rozhodni, kdy konáš práci: A) držíš v ruce tašku a nepohybuješ s ní B) zvedáš tašku na lavici C) neúspěšně se snažíš odtlačit skříňku D) házíš míč do koše 3

Jakou učebnici fyziky pro 21

Vítr 2 Vztah mezi rychlostí větru a výkonem větrné turbíny 3 výpočet citlivosti výkonu větrné turbíny na změnu rychlosti větru [Ú.593] 4 Vliv vybrané lokality na výkon větrné turbíny 4 Třídy drsnosti zemských povrchů [T.591] 4 návrh instalovaného výkonu větrné elektrárny pro vybranou lokalitu [Ú.592] Podle pohybové rovnice vlaku (4) Skutečná spotřeba je vyšší, protože jsme nepočítali s účinností lokomotivy při převodu elektrické energie na mechanickou práci. Výpočet energie potřebné k vytovení vozu na teplotu +18°C Těleso na nakloněné rovině. V řadě praktických situací se můžeme setkat s aplikací nakloněné roviny, a proto je nutné správně popsat síly, které na těleso na nakloněné rovině působí.. V praxi lze nakloněnou rovinu použít např. při zvedání těles do schodů (na schody stačí položit prkno vhodných rozměrů), jako nakloněnou rovinu lze popsat i šroub, a) Velikost polohové energie jablka vzhledem k podlaze se zvětšila o 2 J. b) Velikost polohové energie jablka vzhledem k podlaze se zmenšila o 2 J. c) Velikost pohybové energie jablka je 2 J. 3. Polohovou energii v gravitačním poli Země má například: a) had, který se plazí po zemi b) auto na parkovišti c) jablko na stromě 4 ENERGIE. TEPLO : PRÁCE. VÝKON: 1.1 Práce: 1.2 Práce při zvedání tělesa kladkami: 1.3 Výkon: 1.4 Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost. POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE: 1.5 Pohybová energie: 1.6 Polohová energie: 1.7 Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa : Úlohy ke shrnutí učiva 1.1 až 1.7 : VNITŘNÍ.

Kinetická energie vzorec kalkulačka, kalkulačka online

 1. Newtony pohybové zákony. Podívejte se na obrázky, Žáci musí znát základní vzorec pro výpočet síly a umět tento vzorec použít pro řešení příkladů. Rovněž musí znát jednotky jednotlivých fyzikálních veličin a jejich značení. Pohybová (kinetická) energie. Doplňte věty! Energie je schopnost hmoty (látky.
 2. energie se nedÁ: vyrobit zniČit druhy energiÍ energiÍ mÁme ohromnÉ mnoŽstvÍ my se ale podÍvÁme na dva zÁkladnÍ 1) pohybovÁ energie tĚlesa 2) polohovÁ energie tĚlesa pohybovÁ energie mÁ ji kaŽdÉ tĚleso, kterÉ se pohybuje jejÍ velikost zÁvisÍ na hmotnosti tĚlesa a na jeho rychlosti proto ji poČÍtÁme: pohybovÁ.
 3. 4IS03F8 pohybová energie 3 Pohybová energie tělesa ­ kinetická Energie spojená s pohybem tělesa. Závisí na: hmotnosti tělesa ­ přímoúměrně (čím větší hmotnost, tím větší energie) rychlosti ­ s druhou mocninou (čím větší rychlost, tím větší energie) Značení: Jednotka: Výpočet: E
 4. Pohybové úkoly řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 44

Kinetická energie - FYZIKA 00

 1. Výpočet denního energetického výdeje. Výdej se počítá z vaší hmotnosti v kg a koeficientu pohybové aktivity. Použijte takový koeficient, který je výrazem Vaší pohybové aktivity, kterou jste vykonávali více než 1 hodinu denně, nejlépe více hodin. Zjistíte tak orientačně Váš energetický výdej
 2. spálené kalorie výpočet - BMI kalkulačka - BMR výpočet Kalkulačka BMR - bazální metabolismus BMR je Vaše optimální denní spotřeba energie (BMR) zvýšená o přibližný výdej energie na základě odhadnuté pohybové aktivity
 3. Jaký je vzorec pro výpočet pohybové energie? ŘEŠENÍ 6 000 000 J ZPĚT Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 4. FYZIKA 8 - Přeměny energie v praxi - PL Zopakujte si teorii o kinetické a potenciální energii. Také si zopakujte, jak se energie přeměňuje. Objevila jsem zajímavý obrázek, který nám hezky doplňuje informace o přeměnách energií
 5. Výpočet glykemického indexu. GI = 100 x F/B. počítači, ale i nepřiměřený a nevhodný příjem jídla. Je tedy naprosto zřejmé, že denní přísun energie velice často převyšuje její výdej z organismu. Před zahájením pohybové aktivity by se všichni pacienti měli podrobit komplexnímu tělesnému vyšetření se.
 6. Úroveň pohybové aktivity; Zdravotní stav; Užívané léky; Míra stresu; Čím větší je hodnota bazálního metabolismu, tím větší množství energie potřebuje tělo k optimálnímu fungování. Měření a výpočet bazálního metabolism
Omron HJ-322U Monitor pohybové aktivity s USB připojenímZákladní pojmy energetického metabolismu (Energetický

- při řešení problémů a úloh užívá vztah pro výpočet polohové gravitační energie tělesa: Ep = m . g . h - v konkrétních příkladech na pohyb tělesa v gravitačním poli Země určí, kdy dojde k poklesu (vzrůstu) polohové (pohybové) energie těles Kondenzátory jsou elektrotechnické součástky, jejichž hlavní vlastností je elektrická kapacita - schopnost hromadit náboj na svých elektrodách Všechny materiály jsou ve formátu pdf. Fyzika - 6. ročník; 1. Vlastnosti látek a těles: 2. Vzájemné působení těles

Video: Energie - vyřešené příklad

pohybové energie stálý pro všechny prpohybové energie stálý pro všechny průřezy. Daniel Bernoulli (1700 - 1782) E p1 = Δm⋅g⋅h 1 tl1 1 1 1 p proudu je nerovný, zvln ěný. Výpočet kritických parametrů obdelník = =. Re: Výpočet energie vyletujících elektronů z katody cesia Jestliže vylétajé fotony o vlnové délce 500nm, tak ty mají nějakou energii. Tato energie se využije z části jako výstupní práce a zbytek je předán elektronu v podobe pohybové energie

Výpočet je tentokrát triviální a vyplývá z něj, že z litru benzinu dokážeme získat přibližně 2,58 kWh pohybové energie, z litru nafty 3,42 kWh a z kilogramu akumulátoru Audi R8 e-tron 0,087 kWh. Rozdíl to tedy již není stonásobný, ale pouze přibližně třicetinásobný, což ovšem nezní o mnoho lépe Výpočet potenciální energie pro některá silová pole. 6. 1. základní úloha dynamiky pro vázaný pohyb soustavy hmotných bodů. Zákon zachování mechanické energie v soustavě hmotných bodů. 7. Dynamika hmotného bodu s proměnnou hmotností. 56:54 Pohybové rovnice pro těžiště soustavy hmotných bodů.

DUMY.CZ Materiál Pohybová energie - výpočet s využitím ..

Část energie vyzáříme v podobě tepla a samozřejmě je tu i výdej energie v rámci pohybové aktivity. Výdej energie spojený s pohybem se různí, v průměru činí 20-30 %. Kuřáci mají oproti nekuřákům zvýšený energetický výdej asi o 8 %, což je také jeden z důvodů, proč lidé tloustnou, když přestanou kouřit Přeměny energie a zákon zachování energie. tyto dvě kapitoly naleznete v učebnici na straně 18 - 22; opět přikládám dvě videa, která vám přiblíží tuto problematiku a pomocí názorných ukázek vám ji pomůže pochopit: Vzájemná přeměna pohybové a polohové energie; Přeměny energie; do sešitu si zapište Metody řešení Lagrangeových rovnic. Lagrangeovy rovnice druhého druhu (41) resp. (47) jsou obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu, které je možno řešit různými způsoby: . 1. numericky pomocí počítače - výpočet je ale nutné pečlivě kontrolovat, abychom získali skutečně správná řešení rovnic i z fyzikálního hlediska Re: Výpočet brzdné dráhy Úlohy tohoto typu se nejlépe řeší s využitím zákona zachování energie. Tj. pohybová energie auta se musí při brždění přeměnit na práci brzd (ve skutečnosti se přemění na teplo, ale skrze tu práci)

Jak počítáte kalorický výdej? | ZONE4YOUOMRON HJ-325-EBK Walking Style IV krokoměr -černýFyzika :: Martin GembecHlavní jídla jídelníčekMUDr
 • Nový zéland zvířata.
 • Thermo přikrývka.
 • Sériový vrazi filmy.
 • Co se nesmi v egypte.
 • Cukani nohou u miminka.
 • Modrotisk polštáře.
 • Škwor síla starejch vín mp3.
 • Katalánsko zajímavá místa.
 • Izolace solárního potrubí.
 • Barbie a ken panenky.
 • Nehty leto 2019.
 • Keplerovy zákony jednoduše.
 • Synefrin wiki.
 • Převod hz na db.
 • Google kalendář nezobrazuje narozeniny.
 • Jak zasadit kaštan.
 • Ryma a zelena stolice.
 • Malé zlaté přívěšky.
 • Dětské kadeřnictví plzeň.
 • Tvorba komiksu online zdarma.
 • Vánoční svátky.
 • Mastodynie.
 • Cibulka na gulas.
 • Krevní destičky životnost.
 • Marocká máta.
 • Hledám asistentku online.
 • Begonie převislá pěstování.
 • Selassie youtuber.
 • Bezpečnostní kamera jablotron.
 • Orientální obchod olomouc.
 • Apollo 18 online.
 • Ama 2017 online.
 • Reset tabletu iget.
 • Citáty o hlouposti.
 • Záplavová území olomoucký kraj.
 • Pneumatiky celoroční.
 • Váha zavazadla do letadla 2016.
 • Rest wiki.
 • Sporák na tuhá paliva bazos.
 • Jon jones ufc.
 • Kalendář sběru bylin ke stažení.